Ostraha a bezpečnostní služby

Strážný

Naši pracovníci se stávají součástí střeženého objektu a jejich povinností je reprezentovat smluvní organizaci s přihlédnutím ke všem specifickým požadavkům klienta.

Samozřejmostí je u našich zaměstnanců vstřícnost při plnění drobných úkolů a úkonů, které přímo nesouvisejí s výkonem služby fyzické ostrahy. Na druhou stranu dbáme na to, aby tyto činnosti neodváděly od řádného a správného výkonu služebních povinností.

Strážný - psovod

Služba vykonávaná ve spolupráci psovoda a jeho psa je jedním z nejefektivnějších způsobů ostrahy vůbec. Je vhodná zejména tam, kde jsou střeženy velké nepřehledné prostory a kde je velké množství úkrytů. Důležitá je i prevence, kdy přítomnost služebního psa odrazuje pachatele k proniknutí do objektu.

Ozbrojená ostraha

Tam, kde to vážnost situace vyžaduje, poskytneme ostrahu s využitím ozbrojených pracovníků. Samozřejmostí u těchto pracovníků je dokonalé ovládání zbraně, znalost zákonných možností použití střelné zbraně a znalost taktických postupů při použití střelné zbraně jako prostředku k zajištění bezpečnosti.

Ostraha v civilu

V případě potřeby diskrétnosti je služba těsné fyzické ostrahy poskytována specialisty v civilním oděvu a s úkolem neprozradit účel své přítomnosti na místě výkonu služby.

Osobní strážce

Předcházíme rizikům napadení osoby klienta či jeho zaměstnanců poskytováním těsné fyzické ochrany. Dle zadání úkolu vyhodnotíme rizika s cílem jejich eliminace a konzultujeme s klientem samotnou organizaci služby - způsob provedení úkolu, počet pracovníků, jejich výstroj a výzbroj.

Recepční služby

Recepce a recepční je vždy nedílnou součástí bezpečnostního systému budovy. Recepční plní jak úkoly spojené s běžným provozem budovy tak úkoly spojené s poskytováním informací klientům a návštěvníkům budovy, kontrolou vstupu do budovy, příjmem a rozdělováním pošty a další dle specifikace klienta.

Úklidové služby

Úklidové služby se staly nedílnou součástí námi nabízených služeb, a to v úzké součinnosti s fyzickou ostrahou nebo samostatně. Našim zákazníkům nabízíme úklid výrobních hal a jejich zázemí, také administrativních budov včetně venkovních prostor. Nespornou výhodou pro naše klienty je průběžné zvyšování kvality a snížení časové náročnosti úklidu za přijatelné ceny.

Úklidové práce zajišťují zaměstnanci, na které jsou při jejich výběru uplatňovány stejné bezpečnostní nároky jako při výběru pracovníků fyzické ostrahy. Zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti při úklidu musí mimo jiné splňovat podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti.

Používané mycí prostředky přizpůsobujeme k zajištění bezchybného komplexního úklidu daného objektu a případným požadavkům klientů.

Při hodnocení kvality prováděných služeb spolupracujeme se zástupci klientů a po vyhodnocení projednáváme případné návrhy na efektivnější způsob provádění prací. Pracovníci úklidu jsou vybaveni odpovídajícími pracovními pomůckami v potřebném množství, s ohledem na dodržování bezpečnostních a hygienických norem.

Technologie a PCO

Kamerové systémy

Jak již název napovídá, jedná se u tohoto sytému o sestavu elektronických zařízení určených k přenosu obrazu sledovaných zájmových oblastí. Ke sledování lze přistoupit několika způsoby:

přímé sledování výstupů – sledování dění v objektech pracovníkem fyzické ostrahy. Efektivní způsob, kdy pracovník fyzické ostrahy přímo v reálném čase reaguje na vzniklou situaci a provádí další nezbytné kroky k zabránění vznikajících škod na majetku klienta.

záznam výstupů – výstupy se ukládají ve formě dat na úložiště a v případě potřeby lze záznam prohlédnout. Tento způsob je méně vhodný než předcházející z důvodu nemožnosti přímé reakce k zabránění vzniku škod, ze záznamu lze pouze zhodnotit průběh vzniku škod a v závislosti na kvalitě záznamu jej lze případně použít k určení případných pachatelů. Zkušenosti z praxe ovšem ve většině případů ukazují na nefunkčnost tohoto samostatného systému – vše závisí na kvalitě snímacích zařízení (kamer) a s tím spojené investice. I přes značnou technologickou dokonalost, kterou lze v dnešní době u kamerového systému dosáhnout (zoom, autozoom, noční snímání, rotace do určených úhlů, možnost snímání 360°, automatické natáčení při zjištění pohybu apod.) je tento systém za zhoršených viditelnostních podmínek zcela eliminován (mlha, prudký déšť a sněžení, přesvětlení sluncem, prašné víry apod.) Dalším problémem tohoto přístupu je nutnost zpětného vyhledávání události, která zapříčinila škody na majetku. Pachatelé trestné činnosti navíc samostatné kamery často lehce eliminují, nebo zabrání vlastní identifikaci použitím vhodných oděvních doplňků (kapuce, čepice, apod.).

kombinací přímého sledování a záznamu – v případě většiny kamerových systémů je již záznam samozřejmostí, v tomto případě má strážný možnost okamžitého stažení dat záznamu se zájmovým obsahem, odpadá tak zpětné vyhledávání události. Lze také rozlišit zájmová období a přímé sledování výstupu lze omezit na určitou dobu – např. v době kdy v objektu již neprobíhá výrobní činnost.

EZS

Jedná se o EZS především v budovách, kde lze použít různých prostředků – okenních infrazávor, detektorů otřesů (při rozbití okenní výplně), pohybových čidel, tepelných čidel, magnetických detektorů otevření dveří, elektronických zámků, apod. Výstupy jsou napojeny na PCO.

EPS

Montáž elektronických protipožárních systémů nabízíme jako součást tvorby komplexního elektronického střežení. Výstupy EPS jsou napojeny na PCO, takže zároveň se střežením objektu z hlediska fyzické bezpečnosti je zároveň řešena i bezpečnost protipožární.

Docházkové systémy

Elektronické systémy pro rychlou kontrolu vstupu a přesnou evidenci docházky do objektů. Pomocí těchto systémů lze povolovat vstupy do objektů, nebo jen do jednotlivých povolených oblastí. Systémy umožňují i online kontrolu přítomnosti osob v objektu. V současné době je již samozřejmostí využití bezkontaktních čipů nebo karet, využití biometrických údajů osob (např. otisků prstů).

Pro potřeby kontroly vjezdu vozidel je možné využít systému automatického rozpoznání RZ vozidel.

Perimetrická ochrana

Přes nejrůznější systémy technických zábran a oplocení objektů je nemožné dosáhnout jejich nepřekonatelnost. Na řadu proto přichází podpora ve formě EZS, které reagují na každý pokus o překonání samotných technických zábran. Vzhledem k vysokým investicím je jejich instalace závislá na hodnotách majetku ve střežených objektech. Jedná se o systémy např. infrazávor, detektorů pohybu, mikrovlnných závor, kabelů reagujících na otřesy či tlaky, tepelná čidla apod. Výstupy z těchto EZS je vhodné napojit na PCO, kde operátor reaguje na proniknutí signálu a vysílá pracovníky fyzické ostrahy k vyhodnocení narušení.

Tísňová tlačítka

Tam kde je nezbytné okamžité proniknutí signálu k přivolání pomoci je využíváno tísňových tlačítek umístěných na viditelných (nebo naopak skrytých) a přístupných místech nebo ve formě bezdrátových zařízení i na předmětech, které ohrožená osoba nosí u sebe.Systém je doporučený pro rizikové výrobní prostory, pokladny, pro seniory, apod.

Projekty eps, ezs, kamerové systémy

Na základě požadavků klienta naši odborníci navrhnou projekt montáže EZS a to od umístění jednotlivých komponentů po samotnou realizaci projektu. Samozřejmostí je návrh s technickou specifikací, bezpečnostní analýzou a ekonomickým rozborem projektu.

Napojení objektů na PCO

Při zajištění bezpečnosti prostor formou EZS je výhodné výstupy napojit na Pultu centralizované ochrany (PCO).

Operátor PCO provádí dohled nad shromažďovanými informacemi z EZS napojených objektů a provádí okamžité vyhodnocení proniknutých signálů.

Zpracování projektu EZS

Na základě požadavků klienta naši odborníci navrhnou projekt montáže EZS a to od umístění jednotlivých komponentů po samotnou realizaci projektu. Samozřejmostí je návrh s technickou specifikací, bezpečnostní analýzou a ekonomickým rozborem projektu.

PCO - dálkový dohled

Jedná se o možnost online přístupu k informacím zpracovávaným prostřednictvím PCO prostřednictvím e-rozhraní. Této funkce lze využít při činnosti Monitorovacího týmu a pro náhled klientů, kteří preferují okamžitý dohled nad svým objektem.

PCO - gps lokátory

Tato zařízení slouží zejména k sledování pohybu vozidel, včetně dohledu nad trasou vozidla, sledování pohybu zásilek a lze je využít i pro kontrolu pohybu zájmových osob (VIP, dětí, seniorů).

Převozy cenných zásilek

Služby přepravy cenných zásilek poskytujeme pro zákazníky, kteří potřebují přepravit materiál s vysokou cenou (výrobky z drahých kovů, výrobky s náročnými postupy při výrobě), nějakým druhem nebezpečí pro okolí (nebezpečný odpad, chemikálie) či kvůli nutnosti utajit obsah zásilky před nepovolanými osobami.

Doprovody cenných nákladů provádíme formou fyzické přítomnosti našich zaměstnanců ve vozidle s nákladem a vypravením jednoho či více doprovodných vozidel. Bezpečnost cenného nákladu je při přepravě zajišťována dodržováním speciálních taktických postupů při jízdě v konvoji a důslednou kruhovou ostrahou při nutnosti delšího zastavení vozidel. Naši zaměstnanci při těchto činnostech provádějí střežení dvěma způsoby a to skrytým střežením, kdy je ostraha prováděna v civilním oděvu bez zjevných známek příslušnosti pracovníka ke společnosti poskytující bezpečnostní služby, nebo demonstrací síly viditelným použitím osobních ochranných prostředků a vybavení jednotlivců. V případě doprovodů do zahraničí je výstroj a výzbroj přizpůsobena dle legislativních podmínek v zemích, kam je převoz realizován.

Ochrana know-how

Jedná se o poradenské činnosti při nastavování systému určenému k omezení styku osob s duševním vlastnictvím firmy a s jeho nakládáním.

Školení zaměstnanců

V úzké spolupráci se školiteli firmy Epcon s.r.o. nabízíme psychologické přednášky, vyšetření, výběrová řízení, team-buildingy, apod.

Dále nabízíme školení zaměstnanců, kterým při plnění pracovních povinností hrozí bezpečnostní rizika. Jedná se např. o pracovníky na přepážkách finančních institucí, pokladních, strážných, zdravotníků RZS apod.

V rámci činnosti Shooting Teamu nabízíme odbornou přípravu žadatelů o ZP a výcvik základů obranné střelby.

Další služby

Kontrola pracovní neschopnosti

Při této činnosti dochází k prověřování zaměstnanců, kteří jsou uznáni práce neschopnými. Prověrka je zaměřena na správnost dodržování nařízeného léčebného režimu.

Cílem činnosti je odhalit zneužívání pracovní neschopnosti k soukromým záležitostem, snížit náklady klienta při poskytování náhrad při falešném čerpání pracovní neschopnosti a odhalit či vytipovat pracovníky zneužívající systému zdravotní péče.

Převoz pacientů na protialkoholickou záchytnou stanici

Specializovaný tým našich pracovníků zajišťuje převozy podnapilých osob na protialkoholní záchytnou stanici. Služba je zajištěna pracovníky proškolenými v jednání s problémovými typy osobností.

Zásahová skupina

Zásahová skupina je koncipována jako složka určená k plnění mimořádných úkolů, mezi které patří mimořádné kontroly objektů, mapování dění v objektech, nárazové kontroly činnosti zaměstnanců klienta a plnění dalších specifických aktuálních úkolů dle požadavků klienta. Skupina je dále využívána při potřebě zvýšené ostrahy, ochraně V.I.P. osob a převozů cenných zásilek.

Mobilní monitorovací tým

Tým vybavený technickými prostředky umožňujícími vzdálené připojení na EZS a kamerový systém objektu, který je schopen zajistit zesílené elektronické střežení objektu přímo v místě a provést tak případný okamžitý zásah bez předchozí zřejmé přítomnosti fyzické ostrahy v místě objektu.

Skupina pro inventurizaci majetku

V případě potřeby provedení inventur nezávislou stranou naše firma zajistí dohled nad touto činnost vlastními zaškolenými pracovníky a zabezpečí tak objektivní výsledek inventury skladových zásob a majetku klienta.